Хуримтлал хэрхэн үүсгэх вэ?


#Хуримтлал яагаад чухал вэ? Хуримтлал үүсгэх эхний хэдхэн #энгийналхам. Энгийн мэт энэ үйлдлийг хийхэд тогтмол #дадал чухал.