Mongol HD Нүүдэл Шийдэл - Монголд лидер эмэгтэй бий юу?

Mongol HD Нүүдэл Шийдэл - Монголд лидер эмэгтэй бий юу?