НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Шийдвэр гаргах түвшинд жендерийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” .

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Шийдвэр гаргах түвшинд жендерийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн үр дүнг дүгнэн ХҮН намын дарга, УИХ-ын гишүүн Т.Доржханд, УЗ гишүүн Б.Мөнхсоёл нар НҮБХХ-ийн Суурин төлөөлөгч Матилда Димовска болон холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзав. Монгол улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын биелэлтүүдийг ахиулах, тэр дундаа жендерийн тэгш байдлыг хангах зорилтын хүрээнд талуудын хамтын манлайлал, хүчин чармайлтын үр дүнд амжилт гарган, шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүд оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх хууль эрх зүйн болон бусад өөрчлөлт, шинэчлэлүүдийг хийж чадсан билээ. #ХҮН50/50