Шүүхийн бие даасан байдлыг олон улсын аливаа зэрэглэлд маш их чухалчилдаг...

Шүүхийн бие даасан байдлыг олон улсын аливаа зэрэглэлд маш их чухалчилдаг...