Иргэд бид татварын орлогоороо бүрдүүлж буй улсын болон нийслэл/орон нутгийн төсвийн

Иргэд бид татварын орлогоороо бүрдүүлж буй улсын болон нийслэл/орон нутгийн төсвийн үйл явцад оролцож, хяналт тавьснаар улс төрчдийн төсвийн сахилга бат сайжирна. Татвар, зээлийн хүү, бараа бүтээгдэхүүний үнэд шууд бусаар нөлөөлнө л гэсэн үг.