Бидний эхлүүлсэн ардчиллыг тэд үргэлжлүүлнэ

Монголын минь хойшдын ирээдүй худал хуурмагаас ангид байг ээ.