Эдийн засгийн клуб #06: Даатгал, банк санхүү, хөрөнгө оруулалт, "Мөнгө унтдаггүй" концепци, нийлмэл хүүгийн ач холбогдол,


Өглөөний уулзалтаар Америкийн санхүүгийн тогтолцооны талаар математикч, санхүүч, брокер Ё. Отгон ярьлаа. Даатгал, банк санхүү, хөрөнгө оруулалт, "Мөнгө унтдаггүй" концепци, нийлмэл хүүгийн ач холбогдол, мөнгө өсгөх гурван гол дүрэм, мөнгөнд төлж буй татвар (одоогийн татвар: хадгаламж, хувьцаа; дараа төлөх татвар: тэтгэврийн сан, IRA/SEP IRA; татвараас чөлөөлөгдөх: ROTH IRA, засгийн газрын бонд, амь насны даатгал) гээд өргөн хүрээний мэдээлэл өглөө. Асуулт & хариулт одоо ид өрнөж байна.

Thank you dear Otgon Yo! 😊