Эдийн засгийн тойм #81:Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр сүүлийн 10 жилд тавигдсан нийт торгуулийн 91 хувь буюу 23.6 тэрбум ам.долларын торгуулийг АНУ тавьсан байна. #MongolTV