Эдийн засгийн тойм #55: Хөрөнгө оруулагчдын дунд зохион байгуулагдсан томоохон арга